Uznesenie zo XVl. valného zhromaždenia, konaného 25.9.2021 v Košiciach

XVl. valného zhromaždenia sa zúčastnilo  17 delegátov, prípadne delegátov na základe poverenia. Nakoľko nebola splnená podmienka účasti viac ako 50% členov valné zhromaždenie nebolo uznášania schopné v súlade so stanovami SACC . Preto podľa stanov bolo zvolané mimoriadne Valne zhromaždenie.  

    Mimoriadne Valné zhromaždenie viedol:  Ing. Jaroslav Mišura

 

Boli zvolené tieto komisie:

Volebná:  predseda:   Jozef Fišman 
  členovia:  Jaroslav Manák ml.
      Pavol Andel
 Pracovná:  predseda:  Cyril Matejov
  členovia:  Emil Hajoš
     Ján Füri

Na volebné funkcie SACC boli navrhnutí nasledujúci kandidáti. Kandidáti s účasťou vo voľbách súhlasili.

 Prezident:    Ing. Jaroslav Mišura
 Viceprezident pre kempingy:    Ing. Ján Ducko
 Viceprezident pre kluby:    Emil Hajoš
 Revízor:     Jaroslav Manák

 

Správa volebnej komisie predložená na schválenie valnému zhromaždeniu

  • Legitimita delegátov bola overená, poverenia zastupovaním boli v písomnej forme. Všetci navrhnutí kandidáti spĺňali požiadavky stanov SACC.
  • Voľba prebehla verejným hlasovaním.
  • Volebná komisia konštatovala, že do prezídia na nasledujúce volebné obdobie boli navrhnutí kandidáti, zvolení s nasledujúcimi počtami hlasov
Ing. Jaroslav Mišura  17 hlasov
 Ing. Ján Ducko 17  hlasov
 Emil Hajoš 17  hlasov
 Jaroslav Manák 17  hlasov

 

Pracovná komisia navrhuje na schválenie nasledujúce uznesenie:

schvaľuje:

Správu prezidenta SACC za rok 2020-2021 , prednesenú Ing. Jaroslavom Mišurom

Správu o hospodárení SACC za rok  2020-2021 , prednesenú  Jaroslavom Manákom st.

Správu viceprezidenta pre karavaning za rok 2020-2021, prednesenú Ing. Jánom Duckom

Správu viceprezidenta pre kluby za rok 2020-2021, prednesenú Emilom Hajošom

Výsledky volieb predložila volebná komisia.

Berie na vedomie:

správu revízora SACC za roky 2020-2021

Diskusný príspevok Jana Füriho k predneseným správam ,aby boli v budúcnosti  prednášané v skrátenej forme keďže každý delegát  ich dostal v písomnej forme.

Udeľuje:

Aby prezídium opätovne prerokovalo s ministerstvom, respektíve s Cudzineckou  políciou systém evidencie ubytovaných hosti  v ubytovacích zariadeniach.

25.9.2021 v Košiciach                              

predseda pracovnej komisie: Cyril Matejov