skhrenfrdehuples

UPOZORNENIE !

UPOZORNENIE ! Z dôvodu zvýšeného záujmu o CCI karty na rok 2018 pozastavujeme online objednávanie CCI kariet na rok 2018. Momentálne musíme uprednostniť hromadné objednávky pre našich registrovaných klubových členov. Za pochopenie ďakujeme.

Kalendár podujatí na rok 2018

Dátum Názov POZVÁNKY Poriadateľ Miesto GPS Kontakt www prihláška max. počet účastníkov Od Do MAREC - BŘEZEN 1.3 4.3 37. Zimné rallye CC CCC Wagon  Košice SKI...

Svrbická snežná stopa 2018

POZVÁNKA NA PODUJATIE MCCC BUĎ FIT Piešťany Vás srdečne pozýva na podujatie 2 ročníka lyžiarskej turistiky, pod názvom SVRBICKÁ SNEŽNÁ STOPA, ktoré sa bude konať 27.1. 2018 a povedie okolo obce Svrbice. Bližšie informácie nájdete v prílohe:

Silvester v Belej

Silvester v Belej

Stalo sa už tradíciou že sme sa na Silvestra stretli v kempingu Belá - Nižné Kamence. Na tomto stretnutí sa zišlo 15 posádok v karavanoch a niektorí ktorí v zime nejazdia sa ubytovali v našich bungalovoch.  Počasie nám v prvých dňoch prialo, nasnežilo a užili sme si aj zimnú idylku. Na...

POZVÁNKA na FICC RALLYE 2018

POZVÁNKA Pre záujemcov o účasť na 87 ročníku  F.I.C.C. RALLYE 2018 v dňoch 27.7. – 4.8.2018 v Berlíne prikladáme v prílohe pozvánku s rámcovým programom, termínmi a podmienkami pre prihlásenie

Seminár a valné zhromaždenie SACC 2017

Dobrý deň,  dovoľte mi predložiť vám krátku správu zo seminára a VZ zo dňa 1.12.2017. Seminár :  prebehol podľa programu.- program v prílohe  MDV SR zastupovala riaditeľka úseku zahraničných vzťahov p. Lukáčová, predstavila súčastnú činnosť sekcie cestovného ruch a perspektívy...

Camping Park pozvánka

Camping Park pozvánka

Camping Park Karpaty Vás pozýva na jesenné zabíjačkové hodovanie a iné športové a zábavné činnosti. Pozvánky:

Ukončenie sezóny 2017, zabíjačka v kempe

Ukončenie sezóny 2017, zabíjačka v kempe

Situácia okolo tradičného Piešťanského zrazu sa v stredu pred zrazom skomplikovala. Nový prevádzkovateľ nedokázal za viac ako mesiac prehlásiť odber elektriny na seba a pripojenie dovezenej elektrocentrály nepovolí. Nezostávalo nič iné, ako dojednať akciu v kempe u Pullmanna. Kapacita kempu...

Ukončenie sezóny 2017 v Piešťanoch

V dňoch 13. až 15. októbra 2017 sa v kempingu Lodenica Piešťany mala uskutočniť na pozvanie Caravan Clubu Piešťany na ukončenie sezóny tradičná zabíjačka. Z dôvodu technických problémov sa pár dní pred uskutočnením zrazu muselo nájsť náhradné riešenie. Našťastie organizátori našli...

Malokarpatský zraz 2017

17.ročník Malokarpatského zrazu karavanistov - vinobranie Pezinok 2017 Camping Caravan Club Za Koníčkom Pezinok už po sedemnásty krát privítal na hasičskej lúke v Pezinku karavanistov na tradičnom podujatí Vinobranie Pezinok. Na zraze sa zúčastnilo takmer 60 posádok z viacerých našich...

 • UPOZORNENIE !

 • Kalendár podujatí na rok 2018

 • Svrbická snežná stopa 2018

 • Silvester v Belej

  Silvester v Belej

 • POZVÁNKA na FICC RALLYE 2018

 • Seminár a valné zhromaždenie SACC 2017

 • Camping Park pozvánka

  Camping Park pozvánka

 • Ukončenie sezóny 2017, zabíjačka v kempe

  Ukončenie sezóny 2017, zabíjačka v kempe

 • Ukončenie sezóny 2017 v Piešťanoch

 • Malokarpatský zraz 2017

V roku 1990 sa zástupcovia dovtedy aktívnych klubov mototuristiky, campingu a caravaningu z celého Slovenska , na svojom I. Kongrese v Brezne uzniesli na pokračovaní aktivít v novej samostatnej organizácií pod názvom Slovenský camping caravaning club. (Nový názov: Slovenská asociácia campingu a caravaningu).Tento Kongres schválil aj nové stanovy, ktoré vychádzajú zo štandardu činnosti medzinárodnej organizácie F.I.C.C., tieto boli zaregistrované na MV SR dňa 19.04.1995 pod číslom VVS/1-909/90-213. V súčasnosti sú Stanovy platné v znení posledných zmien schválených na X. Kongrese združenia, registrovaných formou dodatku č.3 na MV SR.


STANOVY
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE CAMPINGU A CARAVANINGU

Hlava I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Článok 1

Názov organizácie
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU, v skratke SACC


Článok 2
Charakteristika organizácie
SACC je dobrovoľnou, nepolitickou, nezávislou organizáciou združujúcou priaznivcov kempingu a karavaningu, ktorá je členom medzinárodnej organizácie F.I.C.C. (FEDERATION INTERNATIONALE DE CAMPING ET CARAVANNING)

Článok 3
Sídlo organizácie
Mládežnícka 2481/35, 017 01 Považská Bystrica


Článok 4
Územná pôsobnosť
SACC pôsobí na celom území Slovenskej republiky


Článok 5
Právna subjektivita
SACC je právnickou osobou s úplnou právnou subjektivitou v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení rozhodnutím MV a ŽP Slovenskej republiky zo dňa 6.4.1990 pod číslom VVS/1-685/1990, v právnej forme občianske združenie

Článok 6
Úradný jazyk
Úradným jazykom SACC je jazyk slovenský
Článok 7
Symbolika
Symboliku SACC tvorí vlajka, znak a pečiatka
a) vlajka – je bielej farby s umiestnením znaku v strede plochy
b) znak – je podlhovastého tvaru v spodnej časti zaoblený do špica. Hornú časť tvorí na modrom podklade biele vyobrazenie obytného prívesu a trojuholníkové znázornenie stanu. Spodná časť obsahuje štátny znak Slovenskej republiky vo farebnom vyhotovení s nápisom názvu organizácie čiernymi písmenami veľkej abecedy po jeho okraji na bielom podklade. Obrysové čiary znaku sú čierne
c) pečiatka – je nápisom písmenami veľkej abecedy v dvoch riadkoch. Prvý riadok tvorí slovo SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA a druhý riadok pod ním zbytok názvu CAMPINGU A CARAVANINGU symetricky umiestnený. Na ostatných riadkoch sa uvedú predpísané údaje organizácie
Hlava II.
POSLANIE A POSTAVENIE SACC

Článok 8
Poslanie
SACC vytvára podmienky na plnenie úloh pri uspokojovaní záujmov širokého okruhu členov a priaznivcov v oblasti kempingu a karavaningu
Poslaním Slovenskej asociácie campingu a caravaningu je:
a) združovanie priaznivcov kempingu a karavaningu. na základe dobrovoľnosti
b) organizovať voľný čas jednotlivcov, rodín, detí a mládeže so zameraním na kultúrno-poznávaciu, technickú, športovú, turistickú, spoločenskú a humánnu činnosť na základe rešpektovania ekologických zásad, s cieľom ochrany a podpory zdravia. ochrany a tvorby životného prostredia i zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt
c) rozvíjať činnosť na princípe mierového spolužitia medzi národmi bez rozdielu politického, náboženského presvedčenia a národnostnej príslušnosti pri dodržiavaní všetkých pravidiel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt i ochrany ľudských práv
d) zabezpečovať všetky povinnosti vyplývajúce z členstva v FICC a iných medzinárodných organizácií a zoskupení
e) v spolupráci s príslušnými odbornými inštitúciami zvyšovať úroveň táborísk, kempingov a chatových osád na území Slovenska.
f) viesť svojich členov k starostlivosti o zdravie osvojovaním zásad správneho využitia voľného času
g) podieľať sa na zvyšovaní technickej úrovne karavaningu a kempovania formou poradenskej činnosti pri nákupe, stavbe, prevádzke a využívaní stanov, karavanov a obytných automobilov, ako aj ich príslušenstva
h) zabezpečenie technickej výpomoci pre svojich členov
i) vydávanie a spolupráca pri vydávaní periodických publikácií, katalógov, máp a propagačného materiálu karavaningu, kempingov, táborísk, a chatových osád a ich popularizácii na Slovensku a v zahraničí v záujme rozvoja cestovného ruchu
j) vytvorenie samostatnej cestovnej kancelárie SACC pre plnenie plnohodnotnej činnosti
k) zabezpečiť vydávanie vlastného časopisu za účelom metodického a organizačného usmernenia činnosti svojich členov a informovania verejnosti
l) zabezpečovať a podporovať vzdelávanie svojich členov


Článok 9
Postavenie
SACC je republiková dobrovoľná organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia, pričom zastupuje záujmy svojich členov a priaznivcov SACC v tuzemsku a zahraničí
Hlava III.
ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Článok 10
Členstvo v SACC je dobrovoľné. Členom sa môže stať každá osoba, bez rozdielu pohlavia, rasy, vyznania, politickej, štátnej a národnej príslušnosti, ktorá súhlasí so stanovami
Členstvo SACC tvoria jednotlivci, kolektívni a čestní členovia
a) jednotlivci – dobrovoľní členovia a ich rodinný príslušníci
b) kolektívne členstvo – kluby a právne subjekty, pričom miestne, alebo regionálne kluby aj formou pridruženia
c) čestný člen – osoba, ktorej Valné zhromaždenie udelilo titul „ Čestný člen SACC“. Je to vyznamenanie SACC
a) čestný prezident – funkcionár, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj SACC, ktorému Valné zhromaždenie udelilo titul: „Čestný prezident SACC“. Je to najvyššie vyznamenanie SACC a udeľuje sa doživotne


Článok 11
Práva členov
Každý člen má právo:
a) byť menovaný do poradného zboru a odborných komisií SACC
b) vystupovať na zhromaždeniach, predkladať podnety, návrhy, sťažnosti, vyjadrovať sa k riešeným otázkam až do prijatia rozhodnutia
c) byť pozvaný k rokovaniam všetkých orgánov, pokiaľ sa rozhoduje o jeho osobe
d) využívať všetky výhody, spoločné prostriedky a zariadenia
e) zúčastňovať sa všetkých podujatí, v rámci svojich možností, schopností a záľub

Právo voliť a byť volený do orgánov SACC má každý zastupujúci delegát kolektívneho člena, pričom každého kolektívneho člena má právo na Valnom zhromaždení zastupovať jeden delegát s hlasom rozhodujúcim

Čestný člen má právo používať udelený titul v osobnom styku a je oprávnený predkladať podnety a návrhy na skvalitnenie činnosti SACC, byť prizvaný k ich prejednaniu, kde má hlas poradný. Je oslobodený od platenia členských príspevkov SACC
Čestný prezident má právo používať udelený titul v osobnom styku a je oprávnený zúčastňovať sa ako delegát rokovaní Valného zhromaždenia SACC, pričom
má hlas poradný. Je oslobodený od platenia členských príspevkov SACC


Článok 12
Povinnosti členov
Každý člen je povinný:
a) platiť členské príspevky schválené Prezídiom SACC v stanovenej výške a v stanovenom termíne
b) zúčastniť sa rokovania Valného zhromaždenia SACC pokiaľ bol naň delegovaný, zúčastniť sa rokovania orgánov SACC, ktorých je členom alebo pokiaľ bol na ich rokovanie prizvaný

c) dodržiavať stanovy a riadiť sa demokraticky prijatými uzneseniami jednotlivých orgánov SACC
d) chrániť a zveľaďovať majetok SACC
e) nepripustiť porušovanie zákonnosti


Článok 13
Zánik členstva:
Členstvo v SACC zaniká:
a) vystúpením člena z SACC alebo neuhradením členského príspevku za príslušné obdobie
b) vylúčením člena prezídiom pre hrubé porušenie stanov a konaním proti záujmom SACC
c) úmrtím člena
d) zánikom SACCHlava IV.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Článok 14
Orgánmi SACC sú:
a) Valné zhromaždenie , ktoré tvoria zastupujúci delegáti
b) Prezídium, ktoré tvoria prezident ,viceprezident pre kemping a viceprezident pre karavaning.
c) Výkonný výbor je zložený z členov prezídia, manažéra pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu a manažéra pre propagáciu a informácie
d) Revízor
Článok 15
Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie SACC. Medzi zasadaniami Valného zhromaždenia riadi činnosť SACC prezídium na čele s prezidentom. Výkonným
orgánom je Výkonný výbor SACC na čele s prezidentom. Kontrolným orgánom je
revízor.

Článok 16
Valné zhromaždenie SACC
schádza sa pravidelne jedenkrát za dva roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie je možné zvolať na základe písomnej požiadavky dvoch tretín kolektívnych členov SACC.
Valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď je prítomná nadpolovičná
väčšina zastupujúcich delegátov V prípade, ak nie je riadne Valné zhromaždenie uznášania schopné, je možné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov. Mimoriadne Valné zhromaždenie je uznášania schopné nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. V prípade ak sa delegát z hlasom rozhodujúcim nemôže zúčastniť Valného zhromaždenia, môže sa nechať zastupovať písomne splnomocneným členom SACC.


Článok 17
Valné zhromaždenie SACC:
a) volí na dvojročné funkčné obdobie prezidenta, viceprezidenta pre kemping a viceprezidenta pre karavaning
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
c) volí na dvojročné funkčné obdobie revízora
d) zriaďuje podniky, účelové zariadenia, noviny, časopisy, cestovné kancelárie, atď.
e) predkladá správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie
f) schvaľuje koncepciu rozvoja na ďalšie obdobie


Článok 18
Prezídium
Svojou činnosťou riadi medzi valnými zhromaždeniami činnosť SACC a rozhoduje o záležitostiach činnosti SACC, pričom najmä:
- rozhoduje o vzniku členstva a zániku členstva vylúčením
- prerokúva návrhy členov, revízora a zabezpečuje ich riešenie
- zastupuje SACC pri rokovaniach s druhými osobami a organizáciami
- menuje a odvoláva podľa potreby manažérov, poradcov a odborné komisie
- stará sa o finančné prostriedky SACC
- prerokováva podnety a návrhy členov a zabezpečuje ich riešenie

V čele prezídia stojí prezident, v ktorého právomoci je poveriť pre konania v oblasti kempingu a oblasti karavaningu príslušných viceprezidentov

Prezident, ktorý zastupuje organizáciu navonok, pdľa potreby zvoláva zasadnutia prezídia, výkonného výboru a zvoláva Valne zhromaždenie

Prezident a viceprezidenti sú štatutárnymi zástupcami SACC. Každý koná a podpisuje za združenie samostatne, okrem rozhodnutí v hodnote od 40.000,- EURO (slovom štyridsaťtisíc EURO), pre ktoré je potrebný podpis dvoch štatutárov, z ktorých jeden je prezident.


Článok 19
Výkonný výbor:
je výkonným orgánom SACC, ktorého manažéri zodpovedajú za zverenú oblasť činnosti
a) podľa potreby využíva pomoc odborných komisií a poradcov
b) kooptuje nových členov prezídia do zasadania najbližšieho Valného zhromaždenia
c) zabezpečuje plnenie úloh a uznesení prijatých valným zhromaždením a prezídiom
Revízor:
je kontrolným a revíznym orgánom SACC
a) kontroluje dodržiavanie a uplatňovanie stanov, príslušných právnych predpisov, ako aj plnenie uznesení a úloh stanovených valným zhromaždením, prezídiom a výkonným výborom
b) prerokúva sťažnosti členov a navrhuje prezídiu ich riešenie
c) kontroluje hospodárenie SACC
d) navrhuje prezídiu opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a zúčastňuje sa podľa potreby jeho zasadnutí

Hlava V.
HOSPODÁRENIE A MAJETKOVÉ POSTAVENIE


Článok 20
SACC:
a) sa riadi prezídiom schválenými zásadami o hospodárení a všeobecne platnými právnymi predpismi pre túto oblasť
b) hospodári s vlastným majetkom , ako aj majetkom, ktorý získa do trvalého, alebo dočasného užívania

finančné prostriedky na plnenie úloh získava:
a) z odvodu členských príspevkov
b) z hospodárskej činnosti a grantov
c) z výnosov reklám a propagácie
d) z dotácií, darov a podielov z daní
e) z príspevkov sponzorov
f) z iných legálnych zdrojov
Hlava VI.


Článok 21

SACC zanikne, ak sa na tom uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou zastupujúcich delegátov s hlasom rozhodujúcim. Zároveň určí likvidátora..

Toto znenie stanov je platné po X. Kongrese zástupcov clubov s poslednými zmenami registrovanými dodatkom č.3 na MV SR
dňa :19.4.1995 pod číslom spisu:VVS/1-909/90-213

Ing. Peter Turányi
prezident SACC v.r.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU

Go to top